Automated Packaging Systems Logo
ລະ​ບົບທັງ​ໝົດເຂົ້າ​ຫາການ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່
 

ຜູ້ນຳໜ້າທົ່ວໂລກໃນລະບົບການຫໍ່ສິນຄ້າດ້ວຍຖົງເປັນເວລາຫ້າສິບປີ

ບໍລິສັດ Automated Packaging Systems, Inc. ເປັນຜູ້ປະດິດດັ້ງເດີມຂອງ Autobag®ບ ຈັກຈັດຂອງ ໃສ່ຖົງ ແລະ ວັດຖຸຖົງທີ່ເປັນກໍ້. ໃນເວລານີ້, ພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຜະລິດຖົງທີ່ເປັນກໍ້ກາ Autobag® ຂອງແທ້, ຖົງ SidePouch®ບ ພິເສດ, AirPouch®ບ ຖົງອາກາດປ້ອງກັນຫໍ່, ພ້ອມທັງເຄື່ອງຈັດຂອງໃສ່ຖົງ ແລະ ອຸບປະກອນການຫໍ່ສິນຄ້າທີ່ມີຜະລິດຕະພາບສູງອີກຫຼາຍຢ່າງ.

ຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາປະກອບມີ

ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່​ Autobag

 • Autobag®ບ ຈັກຈັດຂອງໃສ່ຖົງເຄິ່ງ ແລະ ເຕັມອັດຕະໂນມັດນ
 • SidePouch®ບ ນລະບົບການຈັດສິນຄ້າໃສ່ຖົງທີ່ມີອັດຕາການຜະລິດສູງ
 • AirPouch®ບ ຖົງກັນອາກາດເປົ່າ ແລະ ລະບົບຫຸ້ມຫໍ່ປ້ອງກັນສິນຄ້າ
 • AutoLabelິ້ ຈັກປະທັບຕາອັດຕະໂນມັດ
 • ຈັກປ້ອນ, ເຄື່ອງນັບ, ເຄື່ອງແທກ ແລະ ເຄື່ອງລຳລຽງ
 • ລະບົບການຈັດຫໍ່ທີຜະລິດຂຶ້ນໂດຍສະເພາະຕາມຄຳສັ່ງຂອງລູກຄ້າ
 • ວັດຖຸຖົງຕ່າງໆໃນຫຼາຍໆແບບຟິມ, ເຄື່ອງວັດແທກ ແລະ ໂຄງຮ່າງອື່ນໆ, ຮ່ວມທັງ EarthAwareິ້® ທີ່ສະຫຼາຍດ້ວຍເຊື້ອໂລກ, ຖົງໄປສະນີ, ສາຍຮູດຊິບ, ແຜ່ນພັບ, ເທັບຕິດ, ຫ້ອງ, ຮ່ອງຮູນ້ອຍໆທີ່ທຳລາຍບໍ່ໄດ້ ແລະ ອີກຫຼາຍຢ່າງ.
ຄວາມຊຳນານດ້ານການຕະຫຼາດຂອງພວກເຮົາີ

ຕະ​ຫຼາດ​ລະ​ບົບ​ການ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ແລ້ວ

 • ອາຫານ
 • ການແພດ/ທັນຕະກຳ/ການຢາ
 • ສະໜອງການສັ່ງຈອງທາງໄປສະນີ
 • ຝ່າຍທະຫານ _ແລະ ການສ້າງຍານອາວະກາດ
 • ເຄື່ອງຈັກລົດຍົນ
 • ໄຟຟ້າ ແລະ ວິຊາອີເລັກທລອນນິກ
 • ເຄື່ອງເລັກ/ເຄື່ອງໃຊ້/ລະບົບທໍ່ນ້ຳ ແລະ ລະບົບຄວາມຮ້ອນ
 • ງານອິດິເລກ/ຜົນງານຝີມື/ເຄື່ອງຫຼິ້ນເຄື່ອງເອ້
 • ເຄື່ອງປະດັບ/ແວ່ນຕາ
 • ເຄື່ອງສຳອາງ/ອຸປະກອນສຸຂະພາບ ແລະ ເຄື່ອງເສີມສວຍ
 • ອຸບປະກອນຂອງສັດລ້ຽງ
 • ເຄື່ອງຊັກໃຫຍ່
ຖົງ ແລະ ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ເພື່ອການປ້ອງກັນຂອງພວກເຮົາ

ຖົງ​ໃສ່​ແບບ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ຢູ່​ໃນ​ກໍ້

ພວກເຮົາຜະລິດຖົງ ແລະ ວັດສະດຸຫຸ້ມກໍ່ເພື່ອການປ້ອງກັນຂອງພວກເຮົາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບທີ່ສູງສຸດ. ຟິມບາງໆຫຼາຍໆແບບກໍມີໃຫ້, ຈາກຟິມພໍລີແອັດຕະລີນທຳມະດາ ເຖິງ ຟິມທີ່ບີບອອກໄດ້, ທັງ EarthAwareິ້ (ເອີດອາແວ) ສາຍໃໝ່ຂອງເຮົາທີ່ເປັນຟິມທີ່ບໍ່ທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ. ດ້ວຍໂຮງງານເກົ້າແຫ່ງ, ພວກເຮົາຜະລິດຖົງ ທີ່ເປັນກໍ້ຫຼາຍກວ່າຄູ່ແຂ່ງຂອງເຮົາຮ່ວມກັນທັງໝົດ, ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າຂອງເຮົາມີ ວັດສະດຸໃນການຈັດຂອງໃສ່ຖົງຕາມລະບົບໂດຍສະເພາະທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຕະຫລອດໄປ.

ຜູ້ນຳໜ້າທົ່ວໂລກໃນລະບົບການຫໍ່ສິນຄ້າດ້ວຍຖົງເປັນເວລາຫ້າສິບປີ

ວິ​ຊາ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ພາກ​ສະ​ໜາມAutomated Packaging ຮັບຮອງລະບົບການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນດ້ວຍການບໍລິການຊ່ອຍ ເຫຼືອລຳດັບໂສກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ. ພວກເຮົາມີເຄືອຂາຍທາງວິສະວະກອນບໍລິການຈາກໂຮງງານເຖິງໂດຍ ກົງຕະຫລອດທົ່ວໂລກ, ທັງໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອທາງເຕັກໂນໂລຊີຜ່ານໂທລະສັບ, ການບໍລິການໃນໂຮງ ງານ, ຜູ້ແທນທາງປະຊາສຳພັນທີ່ມີຄວາມຮອບຮູ້, ການບໍລິການວິສະວະກຳ ແລະ ການຮວມກັນໂດຍ ສະເພາະຢ່າງເອົາໃຈໃສ່, ຊ່າງນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ໂຄງການອົບລົມລູກຄ້ານຳອີກ.

ຜູ້ນຳໜ້າທົ່ວໂລກໃນລະບົບການຫໍ່ສິນຄ້າດ້ວຍຖົງເປັນເວລາຫ້າສິບປີ

ບໍລິສັດ Automated Packaging Systems, Inc. ເປັນຜູ້ປະດິດດັ້ງເດີມຂອງ Autobag®ບ ຈັກຈັດຂອງ ໃສ່ຖົງ ແລະ ວັດຖຸຖົງທີ່ເປັນກໍ້. ໃນເວລານີ້, ພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຜະລິດຖົງທີ່ເປັນກໍ້ກາ Autobag® ຂອງແທ້, ຖົງ SidePouch®ບ ພິເສດ, AirPouch®ບ ຖົງອາກາດປ້ອງກັນຫໍ່, ພ້ອມທັງເຄື່ອງຈັດຂອງໃສ່ຖົງ ແລະ ອຸບປະກອນການຫໍ່ສິນຄ້າທີ່ມີຜະລິດຕະພາບສູງອີກຫຼາຍຢ່າງ.

ຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາປະກອບມີ

ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່​ Autobag

 • Autobag®ບ ຈັກຈັດຂອງໃສ່ຖົງເຄິ່ງ ແລະ ເຕັມອັດຕະໂນມັດນ
 • SidePouch®ບ ນລະບົບການຈັດສິນຄ້າໃສ່ຖົງທີ່ມີອັດຕາການຜະລິດສູງ
 • AirPouch®ບ ຖົງກັນອາກາດເປົ່າ ແລະ ລະບົບຫຸ້ມຫໍ່ປ້ອງກັນສິນຄ້າ
 • AutoLabelິ້ ຈັກປະທັບຕາອັດຕະໂນມັດ
 • ຈັກປ້ອນ, ເຄື່ອງນັບ, ເຄື່ອງແທກ ແລະ ເຄື່ອງລຳລຽງ
 • ລະບົບການຈັດຫໍ່ທີຜະລິດຂຶ້ນໂດຍສະເພາະຕາມຄຳສັ່ງຂອງລູກຄ້າ
 • ວັດຖຸຖົງຕ່າງໆໃນຫຼາຍໆແບບຟິມ, ເຄື່ອງວັດແທກ ແລະ ໂຄງຮ່າງອື່ນໆ, ຮ່ວມທັງ EarthAwareິ້® ທີ່ສະຫຼາຍດ້ວຍເຊື້ອໂລກ, ຖົງໄປສະນີ, ສາຍຮູດຊິບ, ແຜ່ນພັບ, ເທັບຕິດ, ຫ້ອງ, ຮ່ອງຮູນ້ອຍໆທີ່ທຳລາຍບໍ່ໄດ້ ແລະ ອີກຫຼາຍຢ່າງ.
ຄວາມຊຳນານດ້ານການຕະຫຼາດຂອງພວກເຮົາີ

ຕະ​ຫຼາດ​ລະ​ບົບ​ການ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ແລ້ວ

 • ອາຫານ
 • ການແພດ/ທັນຕະກຳ/ການຢາ
 • ສະໜອງການສັ່ງຈອງທາງໄປສະນີ
 • ຝ່າຍທະຫານ _ແລະ ການສ້າງຍານອາວະກາດ
 • ເຄື່ອງຈັກລົດຍົນ
 • ໄຟຟ້າ ແລະ ວິຊາອີເລັກທລອນນິກ
 • ເຄື່ອງເລັກ/ເຄື່ອງໃຊ້/ລະບົບທໍ່ນ້ຳ ແລະ ລະບົບຄວາມຮ້ອນ
 • ງານອິດິເລກ/ຜົນງານຝີມື/ເຄື່ອງຫຼິ້ນເຄື່ອງເອ້
 • ເຄື່ອງປະດັບ/ແວ່ນຕາ
 • ເຄື່ອງສຳອາງ/ອຸປະກອນສຸຂະພາບ ແລະ ເຄື່ອງເສີມສວຍ
 • ອຸບປະກອນຂອງສັດລ້ຽງ
 • ເຄື່ອງຊັກໃຫຍ່
ຖົງ ແລະ ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ເພື່ອການປ້ອງກັນຂອງພວກເຮົາ

ຖົງ​ໃສ່​ແບບ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ຢູ່​ໃນ​ກໍ້

ພວກເຮົາຜະລິດຖົງ ແລະ ວັດສະດຸຫຸ້ມກໍ່ເພື່ອການປ້ອງກັນຂອງພວກເຮົາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບທີ່ສູງສຸດ. ຟິມບາງໆຫຼາຍໆແບບກໍມີໃຫ້, ຈາກຟິມພໍລີແອັດຕະລີນທຳມະດາ ເຖິງ ຟິມທີ່ບີບອອກໄດ້, ທັງ EarthAwareິ້ (ເອີດອາແວ) ສາຍໃໝ່ຂອງເຮົາທີ່ເປັນຟິມທີ່ບໍ່ທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ. ດ້ວຍໂຮງງານເກົ້າແຫ່ງ, ພວກເຮົາຜະລິດຖົງ ທີ່ເປັນກໍ້ຫຼາຍກວ່າຄູ່ແຂ່ງຂອງເຮົາຮ່ວມກັນທັງໝົດ, ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າຂອງເຮົາມີ ວັດສະດຸໃນການຈັດຂອງໃສ່ຖົງຕາມລະບົບໂດຍສະເພາະທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຕະຫລອດໄປ.

ຜູ້ນຳໜ້າທົ່ວໂລກໃນລະບົບການຫໍ່ສິນຄ້າດ້ວຍຖົງເປັນເວລາຫ້າສິບປີ

ວິ​ຊາ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ພາກ​ສະ​ໜາມAutomated Packaging ຮັບຮອງລະບົບການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນດ້ວຍການບໍລິການຊ່ອຍ ເຫຼືອລຳດັບໂສກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ. ພວກເຮົາມີເຄືອຂາຍທາງວິສະວະກອນບໍລິການຈາກໂຮງງານເຖິງໂດຍ ກົງຕະຫລອດທົ່ວໂລກ, ທັງໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອທາງເຕັກໂນໂລຊີຜ່ານໂທລະສັບ, ການບໍລິການໃນໂຮງ ງານ, ຜູ້ແທນທາງປະຊາສຳພັນທີ່ມີຄວາມຮອບຮູ້, ການບໍລິການວິສະວະກຳ ແລະ ການຮວມກັນໂດຍ ສະເພາະຢ່າງເອົາໃຈໃສ່, ຊ່າງນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ໂຄງການອົບລົມລູກຄ້ານຳອີກ.

ເວັບ​ໄຊ​ທ໌​ທົ່ວ​ໂລກ

ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແວັບໄຊທ ຂອງພວກເຮົາມີຢູ່ເປັນຫົກພາສາ,ແລະ ກໍຈະມີພາສາອື່ນເພີ່ມອີກໃນບໍ່ດົນ. ກະລຸນາ ຄລິກໃນບ່ອນໃດກໍໄດ້ໃນ ແວັບໄຊທ ສາກົນທີ່ຢູ່ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ສຳລັບຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນໃນພາສາເຫຼົ່ານີ້.