ລະ​ບົບທັງ​ໝົດເຂົ້າ​ຫາການ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່
 

ຜູ້ນຳໜ້າທົ່ວໂລກໃນລະບົບການຫໍ່ສິນຄ້າດ້ວຍຖົງເປັນເວລາຫ້າສິບປີ

ບໍລິສັດ Automated Packaging Systems, Inc. ເປັນຜູ້ປະດິດດັ້ງເດີມຂອງ Autobag®ບ ຈັກຈັດຂອງ ໃສ່ຖົງ ແລະ ວັດຖຸຖົງທີ່ເປັນກໍ້. ໃນເວລານີ້, ພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຜະລິດຖົງທີ່ເປັນກໍ້ກາ Autobag® ຂອງແທ້, ຖົງ SidePouch®ບ ພິເສດ, AirPouch®ບ ຖົງອາກາດປ້ອງກັນຫໍ່, ພ້ອມທັງເຄື່ອງຈັດຂອງໃສ່ຖົງ ແລະ ອຸບປະກອນການຫໍ່ສິນຄ້າທີ່ມີຜະລິດຕະພາບສູງອີກຫຼາຍຢ່າງ.

ຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາປະກອບມີ

ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່​ Autobag

 • Autobag®ບ ຈັກຈັດຂອງໃສ່ຖົງເຄິ່ງ ແລະ ເຕັມອັດຕະໂນມັດນ
 • SidePouch®ບ ນລະບົບການຈັດສິນຄ້າໃສ່ຖົງທີ່ມີອັດຕາການຜະລິດສູງ
 • AirPouch®ບ ຖົງກັນອາກາດເປົ່າ ແລະ ລະບົບຫຸ້ມຫໍ່ປ້ອງກັນສິນຄ້າ
 • AutoLabelິ້ ຈັກປະທັບຕາອັດຕະໂນມັດ
 • ຈັກປ້ອນ, ເຄື່ອງນັບ, ເຄື່ອງແທກ ແລະ ເຄື່ອງລຳລຽງ
 • ລະບົບການຈັດຫໍ່ທີຜະລິດຂຶ້ນໂດຍສະເພາະຕາມຄຳສັ່ງຂອງລູກຄ້າ
 • ວັດຖຸຖົງຕ່າງໆໃນຫຼາຍໆແບບຟິມ, ເຄື່ອງວັດແທກ ແລະ ໂຄງຮ່າງອື່ນໆ, ຮ່ວມທັງ EarthAwareິ້® ທີ່ສະຫຼາຍດ້ວຍເຊື້ອໂລກ, ຖົງໄປສະນີ, ສາຍຮູດຊິບ, ແຜ່ນພັບ, ເທັບຕິດ, ຫ້ອງ, ຮ່ອງຮູນ້ອຍໆທີ່ທຳລາຍບໍ່ໄດ້ ແລະ ອີກຫຼາຍຢ່າງ.
ຄວາມຊຳນານດ້ານການຕະຫຼາດຂອງພວກເຮົາີ

ຕະ​ຫຼາດ​ລະ​ບົບ​ການ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ແລ້ວ

 • ອາຫານ
 • ການແພດ/ທັນຕະກຳ/ການຢາ
 • ສະໜອງການສັ່ງຈອງທາງໄປສະນີ
 • ຝ່າຍທະຫານ _ແລະ ການສ້າງຍານອາວະກາດ
 • ເຄື່ອງຈັກລົດຍົນ
 • ໄຟຟ້າ ແລະ ວິຊາອີເລັກທລອນນິກ
 • ເຄື່ອງເລັກ/ເຄື່ອງໃຊ້/ລະບົບທໍ່ນ້ຳ ແລະ ລະບົບຄວາມຮ້ອນ
 • ງານອິດິເລກ/ຜົນງານຝີມື/ເຄື່ອງຫຼິ້ນເຄື່ອງເອ້
 • ເຄື່ອງປະດັບ/ແວ່ນຕາ
 • ເຄື່ອງສຳອາງ/ອຸປະກອນສຸຂະພາບ ແລະ ເຄື່ອງເສີມສວຍ
 • ອຸບປະກອນຂອງສັດລ້ຽງ
 • ເຄື່ອງຊັກໃຫຍ່
ຖົງ ແລະ ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ເພື່ອການປ້ອງກັນຂອງພວກເຮົາ

ຖົງ​ໃສ່​ແບບ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ຢູ່​ໃນ​ກໍ້

ພວກເຮົາຜະລິດຖົງ ແລະ ວັດສະດຸຫຸ້ມກໍ່ເພື່ອການປ້ອງກັນຂອງພວກເຮົາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບທີ່ສູງສຸດ. ຟິມບາງໆຫຼາຍໆແບບກໍມີໃຫ້, ຈາກຟິມພໍລີແອັດຕະລີນທຳມະດາ ເຖິງ ຟິມທີ່ບີບອອກໄດ້, ທັງ EarthAwareິ້ (ເອີດອາແວ) ສາຍໃໝ່ຂອງເຮົາທີ່ເປັນຟິມທີ່ບໍ່ທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ. ດ້ວຍໂຮງງານເກົ້າແຫ່ງ, ພວກເຮົາຜະລິດຖົງ ທີ່ເປັນກໍ້ຫຼາຍກວ່າຄູ່ແຂ່ງຂອງເຮົາຮ່ວມກັນທັງໝົດ, ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າຂອງເຮົາມີ ວັດສະດຸໃນການຈັດຂອງໃສ່ຖົງຕາມລະບົບໂດຍສະເພາະທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຕະຫລອດໄປ.

ຜູ້ນຳໜ້າທົ່ວໂລກໃນລະບົບການຫໍ່ສິນຄ້າດ້ວຍຖົງເປັນເວລາຫ້າສິບປີ

ວິ​ຊາ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ພາກ​ສະ​ໜາມAutomated Packaging ຮັບຮອງລະບົບການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນດ້ວຍການບໍລິການຊ່ອຍ ເຫຼືອລຳດັບໂສກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ. ພວກເຮົາມີເຄືອຂາຍທາງວິສະວະກອນບໍລິການຈາກໂຮງງານເຖິງໂດຍ ກົງຕະຫລອດທົ່ວໂລກ, ທັງໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອທາງເຕັກໂນໂລຊີຜ່ານໂທລະສັບ, ການບໍລິການໃນໂຮງ ງານ, ຜູ້ແທນທາງປະຊາສຳພັນທີ່ມີຄວາມຮອບຮູ້, ການບໍລິການວິສະວະກຳ ແລະ ການຮວມກັນໂດຍ ສະເພາະຢ່າງເອົາໃຈໃສ່, ຊ່າງນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ໂຄງການອົບລົມລູກຄ້ານຳອີກ.

ຜູ້ນຳໜ້າທົ່ວໂລກໃນລະບົບການຫໍ່ສິນຄ້າດ້ວຍຖົງເປັນເວລາຫ້າສິບປີ

ບໍລິສັດ Automated Packaging Systems, Inc. ເປັນຜູ້ປະດິດດັ້ງເດີມຂອງ Autobag®ບ ຈັກຈັດຂອງ ໃສ່ຖົງ ແລະ ວັດຖຸຖົງທີ່ເປັນກໍ້. ໃນເວລານີ້, ພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຜະລິດຖົງທີ່ເປັນກໍ້ກາ Autobag® ຂອງແທ້, ຖົງ SidePouch®ບ ພິເສດ, AirPouch®ບ ຖົງອາກາດປ້ອງກັນຫໍ່, ພ້ອມທັງເຄື່ອງຈັດຂອງໃສ່ຖົງ ແລະ ອຸບປະກອນການຫໍ່ສິນຄ້າທີ່ມີຜະລິດຕະພາບສູງອີກຫຼາຍຢ່າງ.

ຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາປະກອບມີ

ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່​ Autobag

 • Autobag®ບ ຈັກຈັດຂອງໃສ່ຖົງເຄິ່ງ ແລະ ເຕັມອັດຕະໂນມັດນ
 • SidePouch®ບ ນລະບົບການຈັດສິນຄ້າໃສ່ຖົງທີ່ມີອັດຕາການຜະລິດສູງ
 • AirPouch®ບ ຖົງກັນອາກາດເປົ່າ ແລະ ລະບົບຫຸ້ມຫໍ່ປ້ອງກັນສິນຄ້າ
 • AutoLabelິ້ ຈັກປະທັບຕາອັດຕະໂນມັດ
 • ຈັກປ້ອນ, ເຄື່ອງນັບ, ເຄື່ອງແທກ ແລະ ເຄື່ອງລຳລຽງ
 • ລະບົບການຈັດຫໍ່ທີຜະລິດຂຶ້ນໂດຍສະເພາະຕາມຄຳສັ່ງຂອງລູກຄ້າ
 • ວັດຖຸຖົງຕ່າງໆໃນຫຼາຍໆແບບຟິມ, ເຄື່ອງວັດແທກ ແລະ ໂຄງຮ່າງອື່ນໆ, ຮ່ວມທັງ EarthAwareິ້® ທີ່ສະຫຼາຍດ້ວຍເຊື້ອໂລກ, ຖົງໄປສະນີ, ສາຍຮູດຊິບ, ແຜ່ນພັບ, ເທັບຕິດ, ຫ້ອງ, ຮ່ອງຮູນ້ອຍໆທີ່ທຳລາຍບໍ່ໄດ້ ແລະ ອີກຫຼາຍຢ່າງ.
ຄວາມຊຳນານດ້ານການຕະຫຼາດຂອງພວກເຮົາີ

ຕະ​ຫຼາດ​ລະ​ບົບ​ການ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ແລ້ວ

 • ອາຫານ
 • ການແພດ/ທັນຕະກຳ/ການຢາ
 • ສະໜອງການສັ່ງຈອງທາງໄປສະນີ
 • ຝ່າຍທະຫານ _ແລະ ການສ້າງຍານອາວະກາດ
 • ເຄື່ອງຈັກລົດຍົນ
 • ໄຟຟ້າ ແລະ ວິຊາອີເລັກທລອນນິກ
 • ເຄື່ອງເລັກ/ເຄື່ອງໃຊ້/ລະບົບທໍ່ນ້ຳ ແລະ ລະບົບຄວາມຮ້ອນ
 • ງານອິດິເລກ/ຜົນງານຝີມື/ເຄື່ອງຫຼິ້ນເຄື່ອງເອ້
 • ເຄື່ອງປະດັບ/ແວ່ນຕາ
 • ເຄື່ອງສຳອາງ/ອຸປະກອນສຸຂະພາບ ແລະ ເຄື່ອງເສີມສວຍ
 • ອຸບປະກອນຂອງສັດລ້ຽງ
 • ເຄື່ອງຊັກໃຫຍ່
ຖົງ ແລະ ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ເພື່ອການປ້ອງກັນຂອງພວກເຮົາ

ຖົງ​ໃສ່​ແບບ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ຢູ່​ໃນ​ກໍ້

ພວກເຮົາຜະລິດຖົງ ແລະ ວັດສະດຸຫຸ້ມກໍ່ເພື່ອການປ້ອງກັນຂອງພວກເຮົາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບທີ່ສູງສຸດ. ຟິມບາງໆຫຼາຍໆແບບກໍມີໃຫ້, ຈາກຟິມພໍລີແອັດຕະລີນທຳມະດາ ເຖິງ ຟິມທີ່ບີບອອກໄດ້, ທັງ EarthAwareິ້ (ເອີດອາແວ) ສາຍໃໝ່ຂອງເຮົາທີ່ເປັນຟິມທີ່ບໍ່ທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ. ດ້ວຍໂຮງງານເກົ້າແຫ່ງ, ພວກເຮົາຜະລິດຖົງ ທີ່ເປັນກໍ້ຫຼາຍກວ່າຄູ່ແຂ່ງຂອງເຮົາຮ່ວມກັນທັງໝົດ, ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າຂອງເຮົາມີ ວັດສະດຸໃນການຈັດຂອງໃສ່ຖົງຕາມລະບົບໂດຍສະເພາະທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຕະຫລອດໄປ.

ຜູ້ນຳໜ້າທົ່ວໂລກໃນລະບົບການຫໍ່ສິນຄ້າດ້ວຍຖົງເປັນເວລາຫ້າສິບປີ

ວິ​ຊາ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ພາກ​ສະ​ໜາມAutomated Packaging ຮັບຮອງລະບົບການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນດ້ວຍການບໍລິການຊ່ອຍ ເຫຼືອລຳດັບໂສກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ. ພວກເຮົາມີເຄືອຂາຍທາງວິສະວະກອນບໍລິການຈາກໂຮງງານເຖິງໂດຍ ກົງຕະຫລອດທົ່ວໂລກ, ທັງໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອທາງເຕັກໂນໂລຊີຜ່ານໂທລະສັບ, ການບໍລິການໃນໂຮງ ງານ, ຜູ້ແທນທາງປະຊາສຳພັນທີ່ມີຄວາມຮອບຮູ້, ການບໍລິການວິສະວະກຳ ແລະ ການຮວມກັນໂດຍ ສະເພາະຢ່າງເອົາໃຈໃສ່, ຊ່າງນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ໂຄງການອົບລົມລູກຄ້ານຳອີກ.

ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້້ັນ

ສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ທີ່ເມືອງ Streetsboro ລັດ Ohio ສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ບໍລິສັດ Automated Packaging Systems ເປັນບໍລິສັດຈຳໜ່າຍພ້ອມທັງມີຕົວແທນຝ່າຍການຜະລິດ, ການຂາຍ, ກາບໍລິການ ແລະ ການຈຳໜ່າຍ ທີ່ມີຕັ້ງຢູ່ໃນທົ່ວ ອາເມລິກາພາກເໜືອ, ເອີຣົບ, ອາຊີ, ອົສຕຣາລີ ແລະ ລາຕິນອາເມຣິກາ.

ພວກເຮົາມີຕົວແທນຝ່າຍການຂາຍ ແລະ ການບໍລິການໃນເຂດພື້ນທີ່ຂອງທ່ານ; ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກ ເຮົາສຳລັບການຊ່ອຍເຫຼືອໃນທ້ອງຖນິ່ນິ່ນ.

ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແວັບໄຊທ ຂອງພວກເຮົາມີຢູ່ເປັນຫົກພາສາ,ແລະ ກໍຈະມີພາສາອື່ນເພີ່ມອີກໃນບໍ່ດົນ. ກະລຸນາ ຄລິກໃນບ່ອນໃດກໍໄດ້ໃນ ແວັບໄຊທ ສາກົນທີ່ຢູ່ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ສຳລັບຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນໃນພາສາເຫຼົ່ານີ້.